از هنرمند بزرگ به هنرمند کوچک! گفتار هشتم

61hM8L34IzL. SR500500

موردیکای جسترین نویسنده، نقاش و تصویرگر امریکایی است. او را بیشتر به سبب تصویرگری هایش برا یکتابهای کودکان می شناسند. موردیکای در زمینه خلق کتابهای کمیک استریپ یا مصور هم فعالیت داشته است.

درسگفتار هشتم، از زبان او با بچه های هنرمند سخن می گوید. متن صحبتهای او را اینجا بخوانید.