کارگاه خلق کتاب

 کارگاههای خلق کتاب ِ وَرتا

✅ (داستان نویسی و تصویرگری کتاب)

ویژه ی کودکان و نوجوانان

6 تا 8 سال و 9 تا 14 ساله ها

با تسهیلگری: زهرا کبیری

اطلاعات بیشتر از راه تماس با شماره های زیر:

تهران 02177942076

کرج 02632772550

 

@vartapub

نشر ورتا